1. FINANSE
  1. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

W obszarze zarządzania finansami przedsiębiorstw oferujemy usługi profesjonalnego wsparcia właścicieli i zarządu przedsiębiorstwa w obszarze finansów oraz kontrolingu. Wspieramy pracę działu finansowo-księgowego poprzez doradztwo w prowadzeniu sprawozdawczości finansowej, zarządzania finansami firmy, sporządzania analiz i prognoz finansowych, pozyskiwania finansowania zewnętrznego na nowe inwestycje lub bieżącą działalność.

W ramach usług zarządzania finansami przedsiębiorstw oferujemy w szczególności:

 • wsparcie w zakresie rachunkowości, finansów, podatków, ubezpieczeń;
 • tworzenie strategii finansowych oraz planów finansowych;
 • wsparcie w pozyskaniu finansowania na rozwój działalności, w tym kredytów bankowych i kapitału prywatnego;
 • tworzenie budżetów i monitorowanie przepływów finansowych;
 • doradztwo w opracowaniu efektywnego obiegu dokumentów finansowo-księgowych, wyborze zasad rachunkowości, dostosowaniu planu kont do potrzeb zarządczych;
 • wsparcie w zakresie redukcji kosztów, przekształceń form prawnych oraz restrukturyzacji działalności.

Szczegółowy zakres świadczonych usług:

 • sporządzanie profesjonalnych prognoz finansowych w związku z planowanym pozyskaniem finansowania bankowego lub potrzebą oceny efektywności planowanej inwestycji;
 • opracowanie memorandum inwestycyjnego lub dokumentu informacyjnego dla inwestora kapitałowego lub w związku z ubieganiem się o wprowadzenie akcji lub obligacji do obrotu publicznego;
 • opracowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej na potrzeby pozyskania dotacji unijnych;
 • doradztwo w procesach negocjacyjnych z bankami lub inwestorami, przy zawieraniu umów inwestycyjnych, ustrukturyzowaniu transakcji, wycenie przedsiębiorstwa bądź jego części;
 • doradztwo przy fuzjach i przejęciach (M&A);
 • badanie spółek pod kątem finansowym i prawnym na potrzeby wewnętrzne lub partnerów zewnętrznych (due diligence prawno-finansowe),
 • opracowywanie różnego typu analiz ekonomiczno-finansowych, w tym symulacji bilansu oraz rachunku zysków i strat;
 • opracowanie prognoz przepływów pieniężnych;
 • ocena efektywności finansowej inwestycji i ich wpływu na wyniki przedsiębiorstwa;
 • przygotowywanie analiz kosztowych służących ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa i poszukiwaniu optymalizacji;
 • przygotowywanie wszelkiego rodzaju analiz oraz wyliczeń niezbędnych do sporządzenia sprawozdania finansowego czy biznesplanów,
 • wyodrębnianie tzw. zorganizowanej części przedsiębiorstwa na potrzeby transakcji w ramach grup kapitałowych i przejęć,
 • organizacja procesu przekształcenia formy prawnej (spółki z o.o. w spółkę akcyjną, jednoosobowej działalności gospodarczej/ spółki cywilnej w spółę kapitałową itd.).
 1. 2 Pozyskiwanie finansowania

Świadczymy kompleksowe usługi doradcze przy pozyskaniu kapitału zewnętrznego od instytucji bankowych oraz innych podmiotów, w szczególności inwestorów finansowych (fundusze venture capital) i inwestorów branżowych. Poprzez dokładne zrozumienie działalności prowadzonej przez Klienta oraz identyfikację potrzeb opracowujemy właściwe strategie finansowania oraz dobór optymalnej struktury finansowania.

Źródła finansowania

W zależności od potrzeb, sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz sytuacji rynkowej oferujemy Klientom doradztwo finansowo-prawne w zależności od formy finansowania:

 • kredyty bankowe, dotacje i pożyczki preferencyjne – opracowanie pełnej
  dokumentacji wymaganej przez instytucje finansujące – poza bankami komercyjnymi także BGK, ARP, PFR, PARP, NCBiR, NFOŚiGW, WFOŚiGW i inne;
 • fundusze venture capital – współpracujemy z wieloma inwestorami instytucjonalnymi, którzy są zainteresowani finansowaniem rozwijających się przedsiębiorstw i wspierają biznes z poziomu wspólnika;
 • emisja obligacji – określamy strukturę transakcji, zajmujemy się kompleksową obsługą analityczną, dokumentacyjną i prawną, organizujemy współpracę z licencjonowanym domem maklerskim;
 • emisja akcji – zajmujemy się kompleksową obsługą pod względem struktury
  transakcji, analizy, dokumentacji, obsługi prawnej, organizujemy relację
  i doradztwo przy współpracy z wybranym oferującym;
 • finansowanie społecznościowe w formie pożyczek lub inwestycji kapitałowych z udziałem znanych portali internetowych.

Doradztwo przy pozyskiwaniu finansowania

Doradztwo APF Solutions w tym obszarze obejmuje pełne przygotowanie przedsiębiorstwa do pozyskania finansowania na rynku kapitałowym, od sporządzenia biznesplanu wraz z prognozą finansową po analizę sytuacji prawno-finansowej spółki i wdrożenie niezbędnych zmian w organizacji oraz wsparcie w rozmowach z bankami i inwestorami.

Zakres usług:

 • pozyskanie finansowania od instytucji finansowych lub inwestorów kapitałowych;
 • przygotowanie spółki do pozyskania finansowania, w tym:
  • opracowanie profesjonalnego biznesplanu i planu finansowego,
  • sporządzenie pozostałych dokumentów dla instytucji/inwestorów (prezentacje inwestorskie, memorandum inwestycyjne, dokument informacyjny),
  • wsparcie w procesie przekształcenia formy prawnej spółki,
  • badanie sytuacji spółki pod kątem finansowym i prawnym (due diligence) celem wskazania obszarów generujących ryzyko i wymagających zmiany;
 • pomoc w ocenie warunków finansowania, wyborze najkorzystniejszej oferty;
 • profesjonalne wsparcie w rozmowach oraz procesach negocjacyjnych;
 • doradztwo przy zawieraniu umów inwestycyjnych i zabezpieczaniu interesów reprezentowanej strony.
 1. 3 Wycena przedsiębiorstwa

Dokonujemy wycen przedsiębiorstw, ich zorganizowanych części oraz aktywów na potrzeby podejmowania decyzji strategicznych, takich jak pozyskanie inwestora, zmiany własnościowe, fuzje/przejęcia, przeszacowanie wartości składników majątkowych.

Zakres usług:

 • wycena przedsiębiorstwa z wykorzystaniem różnorodnych metod (zdyskontowanych przepływów pieniężnych, porównań rynkowych, skorygowanej wartości księgowej, odtworzeniowej);
 • wycenę zorganizowanych części przedsiębiorstw (ZCP);
 • wycenę udziałów i akcji;
 • wycenę znaków towarowych oraz innych aktywów niematerialnych.
 1. 4 Analiza efektywności inwestycji

Oferujemy przeprowadzenie oceny efektywności planowanej inwestycji poprzez opracowanie profesjonalnej analizy finansowej.

Usługi z zakresu analizy i oceny efektywności inwestycji obejmują:

 • opracowanie biznesplanu;
 • opracowanie studium wykonalności (feasibility study);
 • analizę efektywności w oparciu o powszechnie stosowane wskaźniki dostosowane do specyfiki przedsiębiorstwa;
 • ocenę efektów fuzji lub przejęcia firmy, w tym opracowanie raportu due diligence przejmowanego podmiotu (ocena sytuacji finansowej i prawnej, w tym ryzyka).
 1. 5 Doradztwo finansowe dla spółek komunalnych i jednostek samorządowych

Pracownicy APF Solutions posiadają doświadczenie w świadczeniu różnorodnych usług o charakterze finansowym i prawnych dla spółek komunalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Zakres usług dedykowanych jednostkom sektora samorządowego:

 • doradztwo przy rozliczeniu rekompensaty należnej z tytułu realizacji usługi powierzonej w trybie in-house, w tym:
  • wdrożenie systemu rachunkowości pozwalającego na prawidłowe wyodrębnianie kosztów i przychodów bezpośrednio i pośrednio związanych ze świadczeniem usługi publicznej,
  • wsparcie w ewidencjonowaniu kosztów i wdrożeniu kluczy podziałowych kosztów,
  • doradztwo w ustaleniu wysokości wynagrodzenia umownego z tytułu świadczenia danej usługi na podstawie prognozy finansowej,
  • określenie wartości należnej rekompensaty na podstawie danych sprawozdawczych w okresie rocznym i okresie trwania umowy;
 • doradztwo przy pozyskaniu finansowania komercyjnego lub preferencyjnego oraz realizacji nowej inwestycji:
  • opracowanie biznesplanu,
  • sporządzenie prognozy finansowej,
  • ocena efektywności inwestycji;
 • wsparcie w procesach przekształcenia formy prawnej spółki komunalnej, łączeniu lub podziale, w tym wyodrębnieniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 1. DORADZTWO PRAWNE I KORPORACYJNE (odrębny moduł nie ramach FINANSE tylko PRAWO)

Wspieramy przedsiębiorstwa w procesach zmian organizacyjnych, przekształceń własnościowych i pozyskiwania finansowania zewnętrznego. W sposób kompleksowy prowadzimy obsługę prawną (i finansową) procesów tworzenia, likwidacji, łączenia, podziałów i przekształceń spółek prawa handlowego i pozostałych form prowadzenia przedsiębiorstwa.

Wspieramy prowadzenie bieżących spraw korporacyjnych (weryfikując zapisy projektów umów handlowych, finansowych, inwestycyjnych), zabezpieczając interesy naszych Klientów. Proponujemy rozwiązania problemów zmian osobowych w organach spółek, sukcesji rodzinnych czy innych zmian własnościowych.

W trosce o Państwa pełne zadowolenie współpracujemy z doświadczonymi prawnikami i kancelariami prawnymi. Wszystko po ty, by zapewnić Państwu najwyższy poziom świadczonych usług.

Zakres usług obejmuje w szczególności:

 • przygotowanie dokumentacji wymaganej prawem do przekształcenia formy prawnej, wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, utworzenia nowej spółki;
 • doradztwo przy podwyższeniu lub obniżaniu kapitału zakładowego;
 • doradztwo w procesach fuzji i przejęć:
  • badanie due diligence spółek przejmowanych,
  • sporządzanie umów inwestycyjnych,
  • sporządzanie pełnej dokumentacji prawnej transakcji.