Kompleksowe usługi audytu wewnętrznego

Realizujemy zadania audytowe wynikające z zatwierdzonego planu audytu (zarówno zadania zapewniające, jak i czynności doradcze) oraz zadania doraźne. Każdorazowo  z Klientem ustalamy harmonogram, tak aby nie zakłócać normalnego funkcjonowania prowadzonej przez Państwa działalności. Po każdym przeprowadzonym zadaniu audytowym sporządzamy raport zawierający rekomendacje dotyczące audytowanego obszaru.

W naszej ofercie znajdą Państwo również usługi wspomagające procesy zarządcze. Realizujemy projekty wdrożeniowe w zakresie zarządzania ryzykiem, a w szczególności ryzykiem kredytowym, finansowym, operacyjnym oraz braku zapewnienia zgodności. W ramach przeprowadzanych audytów wewnętrznych oceniamy systemy kontroli wewnętrznej, systemy zarządzania ryzykiem oraz elementy ładu korporacyjnego. Następnie, poprzez czynności doradcze wspomagamy kadrę zarządzającą w osiąganiu założonych celów, przynosząc Klientom firmy wartość dodaną, rozwijając również zakres kontroli funkcjonalnej, jak i zarządczej.

Business - Präsentation in einem Team

Oferujemy również usługi związane z pełną implementacją funkcji audytu wewnętrznego u naszych Klientów, realizacją poszczególnych zadań audytowych oraz bieżącym wsparciem audytu wewnętrznego przez specjalistów APF Solutions (wyłącznie certyfikowani audytorzy wewnętrzni). W ramach procesów wdrożeniowych funkcji audytu wewnętrznego oferujemy pełną obsługę administracyjną - organizacyjną procesu, w tym w szczególności opracowanie statutowych dokumentów audytu wewnętrznego dostosowanych do indywidualnego profilu działalności Klienta – kartę audytu wewnętrznego, księgę procedur audytu wewnętrznego, czy kodeks etyki. Na podstawie analizy ryzyka opracowujemy roczny plan audytu oraz harmonogram realizacji poszczególnych zadań audytowych. Po zakończeniu każdego roku otrzymają Państwo szczegółowe, roczne sprawozdanie z wykonania planu audytu.

Business - Präsentation in einem Team

Oferujemy również usługi wsparcia dla audytorów wewnętrznych zatrudnionych bezpośrednio w firmie naszych Klientów. Poprzez doradztwo i wsparcie naszych ekspertów, zarówno z dziedziny audytu wewnętrznego jak i rachunkowości, finansów, podatków, zamówień publicznych, realizacji projektów unijnych, informatyki itp. wzmacniamy już wdrożoną funkcję audytu wewnętrznego. Podejmowane przez nas działania z pewnością wpływają na obniżenie kosztów prowadzonej komórki audytu wewnętrznego zapewniając jej pełniejsze kompetencje.

Nasi specjaliści z zakresu audytu wewnętrznego kierują się Międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego opracowanymi przez The Institute Of Internal Auditors.